dr Renata Szczygłowska – współautor publikacji naukowych

publikacje naukowe

1. Renata Szczygłowska, Marek Chyc, Bogna Burzała, Barbara KołwzanOcena jakości bakteriologicznej i fizyczno-chemicznej wody basenowej w wybranym krytym obiekcie rekreacyjnym OCHRONA ŚRODOWISKA” 2012, nr 4, Vol.34, s.51-56.

http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2012/4-2012/Szczyglowska_4-2012.pdf

 

Abstrakt (polski):

Jakość wody w krytych obiektach rekreacyjnych (pływalnie, SPA, parki wodne) ma bardzo istotne znaczenie zdrowotne. Niewłaściwie prowadzony proces dezynfekcji wody basenowej może powodować zakażenia bakteriologiczne, przy czym stosowanie środków dezynfekcyjnych w nadmiernych ilościach może również powodować schorzenia u ludzi.

 

W pracy dokonano oceny jakości wody w wybranej pływalni na podstawie rutynowej oraz rozszerzonej analizy mikrobiologicznej i fizyczno-chemicznej. Wykazano, że rutynowa analiza mikrobiologiczna wody basenowej nie pozwala na prawidłową ocenę jej stanu sanitarnego. Rutynowe wskaźniki mikrobiologiczne osiągnęły bowiem poziom potwierdzający zadowalającą jakość wody w odniesieniu do prawie wszystkich punktów pomiarowych badanego obiektu. Wyjątek stanowiły wanny SPA oraz brodzik dla dzieci, gdzie odnotowano jedynie ponadnormatywną liczbę bakterii mezofilnych (115÷1000 jtk/cm3). Jednak dopiero rozszerzona analiza mikrobiologiczna wody pozwoliła na wykrycie obecności bakterii z rodzaju Pseudomonas, w tym Pseudomonas aeruginosa. Badane próbki wody charakteryzowały się także niższą wartością potencjału redoks (507÷582 mV) oraz mniejszą zawartością chloru wolnego (0÷0,1 gCl2/m3). Jedną z przyczyn okresowego pojawiania się bakterii Pseudomonas był zastój wody w elementach instalacji, w których następował rozwój tych bakterii w ilościach przekraczających 100 jtk/cm3, a także gronkowców koagulazododatnich. Bakterie z rodzaju Pseudomonas obecne były również w próbkach wody pochodzących z urządzeń do jej rozdeszczania. Otrzymane wyniki wykazały możliwość zasiedlania urządzeń basenowych - w przypadku niewłaściwie prowadzonego procesu dezynfekcji - przez mikroorganizmy stanowiące zagrożenie dla zdrowia użytkowników obiektów rekreacyjnych.

 

Abstrakt (angielski):

Water quality in indoor recreational objects (swimming pool, SPA, aquapark) is of paramount importance to the health of the users. Inadequate disinfection of swimming pool water may be the underlying cause of various diseases or afflictions. In the recreational object chosen for the study reported on here, water quality assessments were carried out using routine and extended microbiological and physicochemical analyses. It has been demonstrated that routine microbiological analysis failed to reliably assess the sanitary condition of the swimming pool water. In terms of routine microbiological indicators, water quality was satisfactory at all sampling sites but two. The two exceptions were in the SPA tubs and wading pools, where mesophilic bacteria alone were found to occur in excessive numbers (115 to 1000 cfu/cm3). Only with extended microbiological analysis was it possible to detect the occurrence of bacteria of the Pseudomonas genus, including Pseudomonas aeruginosa. The water samples examined in this mode also displayed lower redox potential values (507 to 582 mV) and a lower free chlorine content (0 to 0.1 gCl2/m3). The periodical occurrence of Pseudomonas bacteria should, inter alia, be attributed to the stagnation of water in some parts of the installation, where their growth rate was found to exceed 100 cfu/cm3, and where the presence of coagulase-positive staphylococci was detected. Pseudomonas bacteria were also present in the water samples collected from spray irrigators and rain showers. The results obtained make it clear that if the disinfection process is conducted without sufficient efficacy, the microorganisms growing in the swimming pool develop the potential for colonizing the installations, and thus pose health hazards to the swimmer.

 

 

2. Grażyna A. Płaza, Agnieszka Turek, Renata Szczygłowska: Characterization of Lotin Strains Obtained from Wastewater Effluent, International Journal of Environment and Resource (IJER) August 2013, Vol. 2 Issue 3, s. 69-74.

http://www.seipub.org/ijer/paperInfo.aspx?ID=7801

 

Abstrakt (polski):

Celem badań była charakterystyka izolatów E. coli uzyskanych ze ścieków. Oceniono następujące cechy: profil enzymatyczny za pomocą testu API, oporność na antybiotyki, wrażliwość na biocydy i hydrofobowość metodami BAH i SAT. Testowane szczepy E. coli wykazały podobne właściwości biochemiczne. Wśród wyizolowanych szczepów nie zidentyfikowano E. coli O157: H7. Izolaty E. coli sprawdzano pod kątem ich oporności na 20 różnych antybiotyków. 90% wyizolowanych bakterii E. coli zaklasyfikowano jako oporne. Najwyższe poziomy oporności stwierdzono dla następujących antybiotyków: cefalotyny i erytromycyny (90%), nitrofuzantoiny (94%), ryfampicyny (97%) i nowobiocyny (100%). Uzyskane szczepy bakteryjne analizowano również pod względem wielooporności na antybiotyki. Dane wskazują, że 88% bakterii wykazało oporność na 8-15 antybiotyków. 3% izolatów było opornych na 19 testowanych antybiotyków. Żaden szczep nie wykazał oporności na 0 do 5 antybiotyków. Słaba wrażliwość izolatów bakteryjnych na antybiotyki była prawdopodobnie spowodowana obecnością tych związków w ściekach i ich długotrwałym oddziaływaniem. Izolaty były jednak podatne na działanie testowanych produktów biobójczych. Wśród biocydów Preventol® najbardziej aktywny był typ D2. Podobną aktywność wykazał typ LV508 z biocydów Acticide®. Tylko 17% izolatów wykazało umiarkowaną hydrofobowość.

Abstrakt (angielski):

The aim of the study was the characterization of E. coli isolates obtained from wastewater effluent. The following features were evaluated: enzymatic profile by API ZYM test, antibiotic resistance, biocide susceptibility, and hydrophobicity by BAH and SAT methods. The similar enzymatic pattern was obtained for all number of E. coli. Among the tested isolates E. coli O157:H7 were no identified. E. coli isolates were tested regarding their resistance to 20 different antibiotics. 90% of E. coli isolated were categorized as resistant. The highest resistance frequencies were found for the following antibiotics: cephalotin and erythromycin (90%), nitrofuzantoin (94%), rifampicin (97%) and novobiocin (100%). The collection of bacterial strains was also analyzed for multiple antibiotic resistance (MAR). The data indicated that 88% of bacteria showed resistance to 8 - 15 antibiotics. 3 % of isolates were resistance to 19 tested antibiotics. No strain was detected to be resistance from 0 to 5 antibiotics. The decrease of susceptibility of bacterial isolates to antibiotics was probably caused by the presence of these compounds in the wastewaters and the long exposition of E. coli strains to them. The isolates were susceptibility to tested biocides. Among the Preventol® biocides, the D2 type was the most active. The similar activity showed LV508 type from the Acticide® biocides. Only 17% of the isolates revealed moderate hydrophobicity.

 

 

3. Grażyna A. Płaza, A. Turek, E. Król and R. Szczygłowska: Antifungal and antibacterial properties of surfactin isolated from Bacillus subtilis growing on molasses, African Journal of Microbiology Research, 18 June, 2013, Vol. 7(25), pp. 3165-3170.

https://academicjournals.org/article/article1380372464_Plaza%20et%20al.pdf

 

Abstrakt (polski):

Celem pracy była ocena właściwości przeciwgrzybiczych i antybakteryjnych surfaktyny wyizolowanej z Bacillus subtilis (wzrost na melasie). Melasa zastąpiła tradycyjne podłoża hodowlane odpowiednie dla B. subtilis. W badaniu wykorzystano 10 fitopatogenów i 30 szczepów E. coli. Wyniki wykazały zdolność surfaktyny produkowanej przez Bacillus sp. (rosnących na melasie) do zahamowania wzrostu 4 grzybów z 10 badanych i wszystkich szczepów E. coli. Badanie prowadzono metodą pomiaru hamowania wzrostu na płytkach agarowych. Największą strefę hamowania wzrostu ustalono dla Botrytis cinerea A 258 (~50% hamowania), Sclerotinia sclerotiorum K 2291 (~50% hamowania), Colletotrichum gloeosporioides A 259 (~ 40% hamowania), Phoma complanata A 233 (~ 38% hamowania), Phoma exigua var. exigua A 175 (~ 20% hamowania). Wśród E. coli odnotowano wysoki wzrost zahamowania wzrostu, obejmujący 76% izolatów. Zastosowanie naturalnych produktów, takich jak biosurfaktant, może być nowym podejściem kontroli biologicznej, zmniejszającej zapotrzebowanie na syntetyczne związki chemiczne.

Abstrakt (angielski):

The aim of the study was to evaluate antifungal and antibacterial properties of surfactin isolated from Bacillus subtilis growing on molasses. Molasses replaced the traditional microbiological media to culture the B. subtilis. 10 phytopathogens and 30 E. coli strains were used in the study. The results demonstrated the ability of surfactin produced by Bacillus sp. growing on molasses to inhibit mycelial growth of the 4 fungi from 10 tested and all E. coli strains measured by agar plate inhibition assays. Fungi inhibited to the greatest degree as measured by the inhibition zones were Botrytis cinerea A 258 (~50% of inhibition), Sclerotinia sclerotiorum K 2291 (~50% of inhibition), Colletotrichum gloeosporioides A 259 (~40% of inhibition), Phoma complanata A 233 (~38% of inhibition), Phoma exigua var. exigua A 175 (~20% of inhibition). Among the E. coli, high inhibition growth was noted in 76% of the isolates. Application of natural products such as biosurfactant may be a new approach to biological control therefore reducing the need for synthetic chemical compounds.

 

 

4. Marcin Banach, Renata Szczygłowska, Jolanta Pulit, Mirosław Bryk, Building materials with antifungal efficacy enriched with silver nanoparticles,  Chemical  Science Jurnal,  2014, 5:1

https://www.omicsonline.org/open-access/building-materials-with-antifungal-efficacy-enriched-with-silver-nanoparticles-2150-3494.1000085.php?aid=29926

 

Abstrakt (polski):

Przeprowadzono testy mikrobiologiczne wobec zarodników grzybów (Cladosporium cladosporioides, Alternaria alternata, Rhodotorula mucilaginosa, Aspergillus niger i Geotrichium candidum). Zawiesina nanocząstek srebra w stężeniu 5-15 ppm została zastosowana jako środek biobójczy do konserwacji suchych powłok farb. Badania potwierdziły wysoką skuteczność biobójczą wobec Geotrichium candidum, co pozwala stwierdzić, że nanocząstki srebra mogą zapobiegać rozwojowi grzybów w powłokach farb.

Abstrakt (angielski):

Microbiological tests were carried out against fungal spores (Cladosporium cladosporioides, Alternaria alternata, Rhodotorula mucilaginosa, Aspergillus niger and Geotrichium candidum). Nanosilver suspension at a concentration of 5-15 ppm was used as a biocidal agent. It was a component of various kinds of tested paint coatings. Studies Geotrichium candidum confirmed the high biocidal efficacy thus nanosilver additive for paints and coatings makes it possible to prevent the growth of microorganisms.

 

 

5. Tarniowy A., Bryk M. , Szczygłowska R. , Banach M., Zabezpieczanie elewacji przed korozją mikrobiologiczną, Materiały Budowlane, 2015 (9), 12-14,

http://sigma-not.pl/publikacja-93659-2015-9.html

 

Abstrakt (polski): Problematyka niszczenia materiałów i konstrukcji budowlanych przez bakterie i grzyby oraz sposób zapobiegania tym procesom to jedno z istotnych wyzwań współczesnej chemii budowlanej. Powszechnie stosowaną metodą ochrony budowli przed czynnikami atmosferycznymi i klimatycznymi jest nakładanie odpowiednich wypraw tynkarskich oraz farb elewacyjnych. W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat zabezpieczania farb i tynków przed korozją mikrobiologiczną.

 

 

6. Jolanta Pulit, Marcin Banach, Renata Szczygłowska, Mirosław Bryk: Nanosilver against fungi. Silver nanoparticles as an effective biocidal factor, Acta Biochimica Polonica, 60(4), 795-798.

 http://www.actabp.pl/pdf/4_2013/795.pdf

 

Abstrakt (polski): W pracy przedstawiono metodę otrzymywania wodnego ekstraktu malinowego oraz jego właściwości fizykochemiczne i analityczne. Artykuł zawiera również opis metody wytwarzania zawiesin nanosrebra na bazie tego ekstraktu. Ekstrakt malinowy służył jako źródło związków fenolowych, które działały zarówno jako środki redukujące, jak i stabilizujące. Zawiesiny nanocząstek srebra uzyskano metodą redukcji chemicznej. Stężenie jonów srebra, wartość pH i temperatura inkubacji próbek były zmiennymi niezależnymi. Kolejnym etapem badań było zmierzenie aktywności przeciwgrzybiczej otrzymanych nanocząstek srebra, a także przeprowadzenie analizy odporności mykologicznej testowanych preparatów w odniesieniu do różnych stężeń nanocząstek srebra. Przedstawiono wyniki badań mikrobiologicznych działania biobójczego (próbki) przeciwko Cladosporium cladosporoides i Aspergillus niger. Stwierdzono, że stosowanie zawiesiny nanosrebra w stężeniu 50 ppm hamuje wzrost Cladosporium cladosporoides i Aspergillus niger odpowiednio o 90% i 70%.

Abstrakt (angielski):

The work presents a method of obtaining an aqueous raspberry extract as well as its physicochemical and analytical characteristics. The paper also contains a description of the method of preparation of nanosilver suspensions based on this extract. The raspberry extract served as a source of phenolic compounds which acted as both reducing and stabilizing agents. Suspensions of silver nanoparticles were obtained with the use of chemical reduction method. The silver ions concentration, pH value and temperature of samples incubation were independent variables. The next step of the research was to measure the antifungal activity of the received silver nanoparticles as well as to perform a mycological efficacy resistance analysis of the tested preparations in relation to different concentrations of nanostructured silver. Tests were conducted in compliance with the Eucast guidelines. The results of microbiological study of (the samples') biocidal effect against Cladosporium cladosporoides and Aspergillus niger are described. It was found that using nanosilver suspension at the concentration of 50 ppm inhibited the growth of Cladosporium cladosporoides and Aspergillus niger by 90% and 70%, respectively.

Lokalizacja

M&R LAB
Microbiology & Research
Lipnik 2,
63-507 Kobyla Góra
Tel.
    +48 695 560 570
  
E-mail:
        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.